Kuratorium Oświaty w OpoluLiczba osób zapisanych 102

Liczba wolnych miejsc 148Formularz rejestracji na webinarium
X edycja Wielkiej Powtórki z Historii
do 25 stycznia 2022 r.Imię: *


Nazwisko: *


Nazwa szkoły/placówki, miejscowość *


Funkcja (uczeń, nauczyciel, inna)*: *


Email: *Uczestnikiem webinarium może być osoba niepełnoletnia działająca za pośrednictwem i zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Opolu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr telefonu 77 452 41 76. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@kuratorium.opole.pl.

Inspektor danych:
W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres : iod@kuratorium.opole.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w webinarium. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) tj. kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty, a w szczególności: realizuje politykę oświatową państwa (…), poprzez organizację X edycji Wielkiej Powtórki z Historii.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w webinarium organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Poza podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, akt uczestnictwa w webinarium równoznaczny jest z przyjęciem do wiadomości powyższych zasad.

Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie określonych przepisów prawa. Ponadto odbiorcą danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym mogą być podmioty, z którymi Opolski Kurator Oświaty zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE):
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606950000 fax. 22/5310301, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.