Kuratorium Oświaty w Opolu


Formularz potwierdzający uczestnictwo w konferencji/szkoleniu

Ilość wolnych miejsc: 1


Spotkanie warsztatowe "Face to face z Programem Erasmus+" sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - Akcja 1 - 17 stycznia 2019 r. - Opole

Opole – 17 stycznia 2019 r.

Imię: *


Nazwisko: *


Szkoła/Instytucja / Organizacja *


Email: *


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU OSOBY FIZYCZNEJ – UCZESTNIKA WYDARZENIA - ORGANIZOWANEGO PRZEZ REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ w Opolu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dane) rzez Regionalny Punkt Informacyjny z siedzibą w Opolu (RPI), do celów związanych z organizacją przez RPI wydarzenia, o który mowa przy niniejszej czynności rejestracyjnej (Wydarzenie) i moją obecnością na Wydarzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Danymi mogą być moje imię oraz nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa instytucji, mój wizerunek (twarz). Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest administratorem Danych, które pozyska w związku z moim udziałem w Wydarzeniu. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest dobrowolna i swobodna. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w całości lub w zakresie wybranym w każdym czasie w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, ażeby jak najlepiej chronić moje interesy oraz Dane, wglądu w Dane, żądanie ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed taką moją decyzją, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem. Dane będą przetwarzane przez okres mojego udziału w Wydarzeniu, a także przez czas do maksymalnie 5 lat (w szczególności dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych), z zastrzeżeniem Danych stanowiących wizerunek. Dane będą przechowywane w siedzibie Fundacji, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących. Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl. Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam także zgodę na wykorzystanie przez Fundację mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych Wydarzenia i innych wydarzeń z udziałem Fundacji. Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością przez Fundację prowadzoną, w szczególności w celu promowania programów (projektów) przez Fundację prowadzonych. Fundacja jest ponadto uprawniona do udzielania dalszych zgód na wykorzystanie mojego wizerunku, w ramach zgody udzielonej niniejszym oświadczeniem, dla innych podmiotów (osób, jednostek organizacyjnych), w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw. Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego oświadczenia, rozumiem ją i jestem świadomy/świadoma skutków prawnych z niego wynikających.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie udziału w konferencji organizowanej przez REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ w Opolu.


Dziękujemy za rejestrację.