Kuratorium Oświaty w Opolu

Seminarium dotyczące normalizacjiImię: *


Nazwisko: *


Telefon uczestnika: *


Email uczestnika: *


Stanowisko uczestnika: *


Pełna nazwa szkoły/placówki *


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU OSOBY FIZYCZNEJ – UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr telefonu 77 452 41 76. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kuratorium.opole.pl.
 2. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres iod@kuratorium.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w seminarium dotyczące normalizacji.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmiot przetwarzający).
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
  • prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w seminarium dotyczącym normalizacji w Opolu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 i 8 powyżej.


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie udziału w seminarium dotyczące normalizacji.


Dziękujemy za rejestrację.