Kuratorium Oświaty w OpoluFormularz rejestracji na e-Konferencję
Umiejętności zawodowe zdobyte w ramach realizacji projektów unijnych i nie tylko… „Odkryj swój talent”.
16 grudnia 2020 r. godz. 13.00.

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu

Imię: *


Nazwisko: *


Nazwa szkoły/placówki, miejscowość *


Email: *


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU OSOBY FIZYCZNEJ – UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ w Opolu

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
W związku z otrzymaniem za Pani/Pan pośrednictwem zgłoszenia osób będących podmiotami danych do udziału w webinarium, informujemy, że zgodnie z art. 14 RODO jest Pani / Pan zobowiązana do poinformowania tych osób o poniższych zasadach przetwarzania ich danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.

3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, instytucja („Dane”).

4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.

5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana (zgodnie z art. 13 RODO) lub przez podmiot kierujący Panią/Pana do udziału w przedsięwzięciu wskazanych w pkt 2. (zgodnie z art. 14 RODO).

7. Dane mogą być udostępniane:

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
b. trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej;
c. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów;
d. pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).

8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5 Rozporządzenia 2018/1725.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
d. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
e. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f. złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie udziału w webinarium


Dziękujemy za rejestrację.