Kuratorium Oświaty w Opolu


Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2017/2018.


Prosimy o wpisanie informacji dotyczących podjętych przez Państwa działań w roku szkolnym 2017/2018.

Dla każdej szkoły arkusz proszę wypełnić tylko jeden raz (w przypadku zespołów szkół sprawozdanie powinno być wypełnione osobno dla każdej szkoły).

Odpowiedzi opisowe prosimy formułować w sposób syntetyczny, możliwe krótki.

Sprawozdanie należy wypełnić do dnia 31 stycznia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że szkoła/placówka ma możliwość uzyskania certyfikatu udziału w wojewódzkim programie podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2017/2018, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

  • udziału nauczyciela informatyki, dyrektora bądź pedagoga szkolnego w szkoleniu organizowanym w obrębie powiatu, prowadzonym przez funkcjonariuszy Policji,
  • zorganizowaniu wewnętrznych szkoleń dla pozostałych nauczycieli szkoły w oparciu o informacje przekazane przez funkcjonariuszy Policji i pakiet edukacyjno-multimedialny, dostępny na serwerze Kuratorium Oświaty w Opolu,
  • zorganizowaniu spotkań dla rodziców z funkcjonariuszem Policji,
  • przeprowadzeniu przez dyrektorów/nauczycieli szkoły ankiet kierowanych do uczniów, z wiedzy na temat zagrożeń płynących z sieci internetowej (przed szkoleniem) oraz przeprowadzeniu ankiet po zakończeniu programu w danych roku szkolnym,
  • przeprowadzeniu przez nauczyciela danej szkoły zajęć (przynajmniej dwóch w każdej klasie), dotyczących zagrożeń płynących z sieci internetowej,
  • przesłaniu sprawozdania za dany rok szkolny z realizacji programu, wraz z wnioskami oraz analizą wyników z przeprowadzonych ankiet.


Nazwa szkoły/placówki *


Miejscowość *


Gmina *


Powiat *


Liczba uczniów (proszę wskazać liczbę na 22.06.2018 r.)*


Liczba oddziałów (proszę wskazać liczbę na 22.06.2018 r.)*


Liczba nauczycieli (proszę wskazać liczbę na 22.06.2018 r.)*


Typ szkoły *Szkoła specjalna *

tak nie


1. Przedstawiciel szkoły/placówki brał dział w szkoleniu organizowanym w obrębie powiatu, prowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. *

tak nie2. Zorganizowano wewnętrzne szkolenia dla pozostałych nauczycieli szkoły/placówki w oparciu o informacje przekazane przez funkcjonariuszy Policji i pakiet edukacyjno-multimedialny, dostępny na serwerze OUW. *

tak nie


Jeżeli TAK, proszę podać :

Liczba szkoleń


Liczba przeszkolonych pracowników3. Szkoła/placówka wykorzystuje pakiet edukacyjno-multimedialny dotyczący zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. *

Pakiet do pobrania z serwera OUW, login i hasło otrzymali uczestnicy szkoleń w powiatach.

tak nie4. Zorganizowano w szkole spotkania edukacyjne dla rodziców/opiekunów uczniów z zakresu problematyki zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu z udziałem funkcjonariuszy Policji. *

tak nie


Jeżeli TAK, proszę podać :

Liczba spotkań


Liczba uczestników5. W szkole przeprowadzono ankiety, skierowane do uczniów, z wiedzy na temat zagrożeń płynących z sieci internetowej (przed zajęciami dla uczniów). *

tak nie6. Zorganizowano zajęcia edukacyjne z zakresu cyberprzemocy dla uczniów prowadzone przez pracownika szkoły. *

tak nie


Jeżeli TAK, proszę podać :

Liczba zajęć

Proszę podać liczbę przeprowadzonych zajęć (w celu uzyskania Certyfikatu m.in. 2 zajęcia na oddział).


Liczba uczestników7. W szkole/placówce przeprowadzono ankiety, skierowane do uczniów, z wiedzy na temat zagrożeń płynących z sieci internetowej po zakończeniu programu w danym roku szkolnym. *

tak nie


8. W szkole prowadzi się inne działania (poza wymienionymi powyżej) w zakresie profilaktyki cyberprzemocy. *

tak nie


Analiza ankiet skierowanych do uczniów, z wiedzy na temat zagrożeń płynących z sieci internetowej9. W szkole prowadzi się inne działania (poza wymienionymi powyżej) w zakresie profilaktyki cyberprzemocy. *

W przypadku, kiedy dany zakres nie był objęty badaniem ankietowym, proszę zaznaczyć "nie dotyczy".

tak nie nie dotyczy


10. Uczniowie wskazują wzrost świadomości w zakresie negatywnych skutków cyberprzemocy. *

tak nie nie dotyczy


11. Uczniowie wiedzą jak reagować na cyberprzemoc (np. wiedzą gdzie można szukać pomocy) *

tak nie nie dotyczy


12. Uczniowie wskazują mniejszą częstotliwość zachowań niebezpiecznych w internecie *

tak nie nie dotyczy


13. Uczniowie wskazują konieczność podejmowania dalszych działań w zakresie profilaktyki cyberprzemocy. *

tak nie nie dotyczy


14. Inne wnioski z przeprowadzonych ankiet. *

Informacja o realizacji programu.15. Czy należy kontynuować działania w zakresie profilaktyki cyberprzemocy o zasięgu wojewódzkim? *

tak nie


16. Czy pakiet edukacyjno-multimedialny, opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, był przydatny w trakcie prowadzenia zajęć dla uczniów i nauczycieli w szkole? *

tak nie


17. Czy szkoła/placówka będzie realizować Program w roku 2018/2019? *

tak nie


18. Uwagi i wnioski z przebiegu programu w Państwa szkole/placówce. *


19. Czy szkoła/placówka chce otrzymać Certyfikat udziału w Programie w roku 2017/2018? *

Warunki uzyskania Certyfikatu na stronie: www.opole.uw.gov.pl/cyberbezpieczny-ucze--uzyskanie-certyfikatu

tak nie


20. Adres e-mail szkoły/placówki *

Należy podać aktywny adres e-mail, regularnie sprawdzany przez pracownika szkoły.


Dziękujemy za rejestrację.


Informacji w sprawie sprawozdań udziela p. Beata Śmietanka bsmietanka@kuratorium.opole.pl tel. 77 45 24 573